Psýché a Logos

V pátek 8. 12. 2017 se v Pansofii uskutečnila přednáška Psýché a Logos PhDr. Anežky Janátové.

Základy nauky o člověku, jeho pravé bytosti, jsou k nalezení ve všech dávných kulturách...

Tajemství života a smrti řeší už první dochovaný epos o Gilgamešovi..

I všechny malby v pyramidách svědčí o velkém zájmu o posmrtný život lidské bytosti. Tam také vznikla první z knih, které jsou čteny u mrtvého těla, aby byla duše správně provedena úskalími, které zažívá hned po opuštění tělesnosti...

V řecké kultuře konečně dostala lidská duše svůj plný obraz v mýtu o Erótovi a Psýché. Řecká kultura ve svých mýtech vyučovala člověka všemu, v čem spočívá pravé lidství...

Ani kultury východu neopomínají vyučovat pravému smyslu pobytu člověka na zemi a i Tibetská Kniha mrtvých stejně jako ostatní Knihy mrtvých jsou čteny fyzickému tělu po smrti...
Slovo psychologie je složeno ze dvou řeckých slov – Psyché a Logos. Těmito pojmy se zabývali téměř všichni řečtí filosofové.

Janovo evangelium Logem, které bylo v prapočátku, začíná.

V nauce o Psýché a Logu se budeme zabývat poznatky, které máme z řecké filosofie a dávných nauk až do našich časů. Budeme se snažit dobrat se hlubšímu rozumění oběma slovům - za pomoci vybrané literatury, interpretace dávných obrazů mýtů, pohádek..

Získané poznání bude aplikováno na současný stav lidské duše.

Základem naší nauky bude znalost obsahu mýtu o Erótovi a Psýché. Projdeme různými kulturními epochami a budeme se snažit porozumět jejich vztahu k lidské Duši. Zamyslíme se nad pojetím Duše u významných filosofů, seznámíme se s pohledy významných psychologů, ale hlavně se budeme snažit prohloubit poznání o vlastní duši, opírající se o hluboké poznatky Rudolfa Steinera.


Byli jste? Líbila se vám? Dejte o tom ostatním na náš facebookový profil :)

nahoru
facebook