ŠKOLKA | KVC Pansofie
pansofie školka

DĚTSKÁ SKUPINA – ŠKOLKA PANSOFIE

Na Lannově třídě 10, v klidném prostředí za průchodem u knihkupectví Zlatý klas, stojí modrá secesní vila. Právě v této vile, které se tajně říká Vilekula, protože tam prý bydlí i Pipi, můžete nalézt naši dětskou skupinu Pansofie. 

Každý den je  věnovaný jedné hlavní činnosti: malování, modelování, zpívání, vaření, pečení atd. Děti se učí tvořivému prožívání národních tradic, přírody, světa kolem sebe, jsou obklopeny přírodními materiály a pohádkovou atmosférou. Pravidelné jsou hudebně dramatické a rytmické aktivity a zpěv.

 

Co nás čeká v kterou hodinu?

7 h/8.45 h – příchod, volná tvůrčí činnost, kresba bločky
8.45 – 9.30 h – ranní kruh s hudbou, pohádkovým divadélkem s trochou filosofie a rytmickou činností
9.30 – 9.45 h – svačinka
9.45 – 10.30 –  hlavní činnost : akvarelové malování/ rukodělná činnost/ práce a tvoření s potravinami
10.30- 12.00 h – procházka, práce a hry na zahrádce, oběd (dovezený z jídelny v termonádobách/donesený), hygiena, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 h – odpočinek – pohádka, zpívání/knížky/ předškolní příprava
14.30 – 16.30 h– svačina, práce s textilem, práce a hry na zahrádce

 

Co děláme v který den?

pondělí – rytmické hry, psýché hrátky
úterý –     hudebně dramatická činnost, rytmické hry, vaření
středa –   rytmická činnost, řemeslné hrátky
čtvrtek –  modelování, eurytmie, akvarelové malování
pátek –      výlety do přírody, za koníky a zvířátky

 

Jaké slavnosti nás čekají ten který měsíc?

Září, říjen – Pohádková podzimní slavnost sv. Václava, archanděla Michaela

Listopad – Pohádková Svatomartinská slavnost

Prosinec – Pohádková slavnost sv. Mikuláše , Ježíškova pohádková slavnost

Únor – Masopustní slavnost

Březen, duben – Jarní a Velikonoční slavnost

Květen, červen – Letniční studánková a Svatojánská slavnost

 

Zatímco vy jste v práci, my pečujeme o vaše nejmenší

Naším cílem je nabídnout podnětné prostředí, ve kterém se dítě cítí příjemně, které připomíná domov spíše než třídu. Naše školka stojí na hlubokých základech waldorfské pedagogiky. Ideálem je podpořit harmonický rozvoj dětské osobnosti v souladu s  přirozenými vývojovými fázemi dítěte. Nejde o předškolní výchovu zaměřenou jednostranně na výkon a získání znalostí, i když vzdělávací koncept samozřejmě nabízí dětem přirozené příležitosti k učení. Program je jazykově bohatý a sestává z opakování pravidelných činností v rytmu dne, týdne i celého roku. Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní.

Vedle hry je důležitá také práce. V dětské skupině pracují učitelé úmyslně v přítomnosti dětí, např. připravují svačinu, připravují si tvůrčí práci, tvoří. Děti mohou při této činnosti pomáhat. Děti se učí pomáhat a splnit svůj úkol a vytvářejí si tak silnější spojení se skutečným světem. Z tohoto důvodu jsou čtvrtky obvykle věnované přípravám pečiva, včetně všech prací s těstem až po pečení.

Velký důraz je též kladen na spojení s přirozeným světem, světem přírody , včetně zvířat, pátky jsou proto věnovány výletům do přírody a plánujeme opět do stájí, kde se děti jezdí na ponících a učí se vztahu ke zvířatům a péči o ně.

Přístup k dětem v této vývojové fázi (přibližně do 7 let) vychází z přirozeného přístupu dítěte ke světu v tomto věku, a sice, že prožívá dítě svět většinou jako dobrý a zcela otevřeně a často bezvýhradně jej přijímá. Z toho důvodu se osvědčila pedagogická metoda výuky nápodobou.. Smysluplná práce vykonaná v přítomnosti dítěte je záměrně pro ně „materiálem“ k nápodobě/imitaci. Dítě pak může své zkušenosti využít i ve hře. V dětské skupině učitelé vědomě usilují o to být dobrými vzory a jednat tak, aby bylo jejich jednání hodno nápodoby. Uvědomují si, že nejde ani tak o to říkat dětem, co mají dělat, ale soustavně to dětem i ukazovat. V tomto smyslu je skutečně důležitý každý pohyb a gesto, způsob vyjadřování i jazykové prostředky, které učitel volí.

Každý den je protkán i momenty zklidnění. Významnou součástí programu dětské skupiny jsou pohádky, příběhy a divadlo. Skrze vyprávění a divadlo se děti seznamují s lidovými příběhy a pohádkami z celého světa a rozvíjejí své jazykové dovednosti. Pohádkové příběhy nabízejí dětem přirozeně vzory dobrého chování a přitom je nezatěžují přednáškami o tom, jak se mají chovat. Naslouchání pohádkám je v neposlední řadě i dobrou přípravou pro pozdější akademickou práci ve škole.

Den, týden i celý rok mají v dětské skupině svůj rytmus. Každý den má svůj jasný řád a jednotlivé činnosti jsou doprovázeny pohádkově pojatými zvyky, rituály. I týden má svůj rytmus, každý den je věnován jedné hlavní činnosti, jeden den malování vodovými barvami, druhý den modelování nebo „pečení, jiný den s prodlouženým pobytem venku v přírodě či u koní, hudbě apod. Lidové i křesťanské svátky v kontextu celého roku zde hrají výchovně nezastupitelnou roli a věnuje se jim velká pozornost.

Komunitní a rodinný charakter školky je zároveň otevřený i těm rodičům s dětmi, které se teprve na školku připravují nebo chtějí pobývat ve společnosti, rodiče zde samozřejmě mohou zůstávat a doprovázet své děti při prvních krůčcích k samostatnosti nebo být zaujatými pozorovateli.